Fine Gael Values

Fine Gael is a party of the progressive centre

That means we act in a way that is right for Ireland, regardless of dogma or ideology. Fine Gael bases its policies and its ideas for the future of Ireland on its core beliefs.

Equality of opportunity

Fine Gael wants to create a fair and caring society where everybody is engaged in democracy, and where there are no barriers to equal opportunity. Fine Gael stands for investment in our public services and sees health and education as rights, not privileges.

Enterprise and Reward

Fine Gael encourages initiative, innovation, investment and self-reliance. The Party also believes in preserving, enhancing and sharing prosperity. Fine Gael stands for a vibrant, competitive economy. To that end, we believe Government policy should encourage initiative and reward hard work, thus driving economic activity and creating jobs.

Security

Fine Gael wants to build a safe society in Ireland by protecting citizens and enforcing the law. The Party also believes in strengthening families, in all their modern forms, and in fostering communities. Fine Gael stands for law and order. We believe in tough sentences for criminals and more Gardai on the beat while also tackling the root causes of crime like poverty and educational disadvantage.

Integrity

Fine Gael believes in being truthful and courageous in what we do, and in promoting and upholding both the rights and the responsibilities of people. Fine Gael stands for integrity in public life. We believe in ensuring all of us live up to our responsibilities as well as enjoying our rights as Irish men and women.

Hope

Fine Gael wants to build an Ireland of excellence and ambition. We hope to do this by promoting a shared vision of a confident and sustainable future for Ireland, both at home and abroad. Fine Gael stands for a climate of hope. To achieve this, we believe in enhancing Ireland’s international reputation through our support for the European Union, protecting communities through balanced regional development and safeguarding our children’s future through protection of the environment.

Corplá creidimh Fine Gael

Is Páirtí é Fine Gael don lár ionad forásach

Is é sin le rá go gníomhaimid ar bhealach atá feiliúnach do Éirinn, gan beann ar Dogma nó idé – eolaíocht. Bunaíonn Fine Gael a chuid polasaithe agus smaointe do thodhchaí na hÉireann ar a chorplár creidimh.

Deis Cothroime

Tá sé de chuspóir ag Fine Gael sochaí mhacánta airdeallach a chruthú. Áit a bhfuil gach duine páirteach sa daonlathas agus áit nach bhfuil aon bhac ar dheis cothroime. Seasann Fine Gael d’infheistíocht in ár seirbhisí poiblí agus féachaimid ar shláinte agus oideachas mar chearta ní mar phribhleidí.

Fiontar agus luaíocht

Spreagann Fine Gael tionsnamh, nualaíocht, infheistíocht agus féin-mhuinín. Creideann an pairtí go bhfuil sé tabhacht an rathúnas a chóthú, a roinnt agus a mhéadú. Seasann Fine Gael d’eacamaíocht atá láidir agus iomaíoch. Creidimid gur ceart polasaí an rialtais, spreagadh a thabhairt do tionscnamh, agus luaíocht a thabhairt d’obair chrua, de thoradh ag tiomaint gníomhaíocht gheilleagrach agus ag cruthú post nua.

Sábháilteacht

Tá Fine Gael ag iarraidh sochaí shábháilte a chruthú in Éirinn trína cuid saoránach a chosaint agus tríd an dlí a chur i bhfeidhm. Tuigeann an páirtí, freisin, tábhacht teaghlaigh i ngach cruth nuaaimseartha a neartú agus comhphobal a chothú. Seasann Fine Gael don dlí agus an tsíocháin. Creidimid i bpionós níos láidre do coireanna agus níos mó gardaí a chur ar na sráideanna, ag an am céanna ag dul i ngleic le príomhchúiseanna cóiriúlachta mar aon le bochtaineacht agus míbhuntáiste oideachais.

Macántacht

Creideann Fine Gael go gcaithfimid a bheith ionraic agus misniúil i ngach gnó agus go gcaithfimid cearta agus freagrachtaí na ndaoine a chothú. Seasann Fine Gael d’ionracas an tsaoil phoiblí. Creidimid go gcaithfidh gach duine a dhulgais a dhéanamh chomh maith le taithneamh a bhaint as ár gcearta mar mhná agus fir na hÉireann.

Dóchas

Tá Fine Gael ag iarraidh Éire uailleach a chruthú. Ba mhaith linn é seo a dhéanamh trí thionscnamh a dhéanamh ar iomhá do thodhchaí na hÉireann atá muiníneach sa bhaile agus thar lear. Seasann Fine Gael do shaol dóchasach. Chun é seo a dhéanamh creidimid go gcaithfimid cáil idirnáisiúnta na hÉireann a chothú trí thacaíocht a thabhairt don Aontas Eorpach, agus cosaint a thabhairt do comhphobail trí forbairt réigiúnach agus trí thodchaí ár bpáistí a choiméad trí aire a thabhairt don timpeallacht.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial